Regulamin świadczenia usług elektronicznych w ramach portalu LADYMAMA.PL


1. WSTĘP


Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Określa zasady działania portalu internetowego (zwanego dalej „Portalem” lub „Serwisem”) dostępnego pod domeną http://www.ladymama.pl wraz ze wszystkimi jego elementami, a także określa zasady świadczenia usług przez właściciela Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wydawcą i właścicielem Portalu jest Lady Mama Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000379316, zwany dalej „Administratorem”.

Przed skorzystaniem z Portalu należy szczegółowo zapoznać się z treścią poniższego Regulaminu. Użytkownik oświadcza, że korzystając w jakiejkolwiek sposób z Portalu, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Treści umieszczane przez Administratora w formie artykułów lub każdej innej mają z założenia charakter edukacyjno – informacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności porad medycznych, zawartych na Portalu należy każdorazowo i bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na Portalu.

Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Administratora, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Administratora lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Administratorem - są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie, europejskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211). Nieznajomość powołanych przepisów nie zwalnia Użytkownika od odpowiedzialności prawnej za naruszenie postanowień Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego.


2. DEFINICJE


Użyte w regulaminie pojęcia, pisane wielką literą oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami i dodatkami, które bezpośrednio się do niego odwołują.

 2. Portal/Serwis – portal internetowy LadyMama.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.ladymama.pl.

 3. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Portal.

 4. Użytkownik – każda osoba, która sposób korzysta z Portalu.

 5. Użytkownik zarejestrowany - użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie LadyMama.pl i posiada Konto i ma swój unikalny Login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik może w pełni korzystać z Portalu LadyMama.pl, w tym z możliwości korzystania z elementów Społeczności.

 6. Profil/Konto – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, zabezpieczonych hasłem dostępu do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane w Serwisie. W Profilu gromadzone są informacje o wszystkich Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie. Treści zgromadzone w Profilu udostępniane są pozostałym Użytkownikom.

 7. Społeczność – wyodrębniona część Portalu, która dostępna jest tylko dla Użytkowników Zarejestrowanych. W jej skład wchodzą w szczególności: Profil Użytkownika i możliwość korzystania z jej elementów takich jak wiadomości, tablica, blog, forum, umieszczanie komentarzy pod wpisami innych Użytkowników i na Forum.

 8. Materiały – elementy umieszczane przez Zarejestrowanych Użytkowników na Portalu, w tym treści i wypowiedzi (w szczególności: wiadomości wysyłane do innych Użytkowników, wpisy na blogu, komentarze umieszczane pod blogami innych Użytkowników, komentarze umieszczane pod artykułami i na Forum, wpisy na tablicy Społeczności) oraz inne elementy tekstowe lub graficzne przechowywane przez Użytkownika na jego Koncie, na powierzchni serwerowej udostępnionej przez Administratora.

 9. Lady Places – baza danych miejsc i instytucji, w której podmioty gospodarcze mogą umieszczać niektóre, określone przez Administratora, informacje o prowadzonej działalności i ofercie.


3. USŁUGI


Celem Portalu LadyMama.pl jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji opublikowanych przez Redakcję w ramach Portalu w postaci artykułów i wszelkiej innej formie, korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem znalezienia interesującej Użytkownika informacji, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami, wyrażania swoich opinii, tworzenie grup, odbierania i wysyłania wiadomości, prowadzenia bloga etc.

Usługi elektroniczne w ramach Portalu obejmują:

 1. Udostępnienie treści i informacji w formie artykułów i wszelkiej innej formie opublikowanych przez Redakcję Portalu i umożliwienie Użytkownikom korzystania z nich.

 2. Umożliwienie Użytkownikom wyszukiwania informacji zawartych w bazie Lady Places.

 3. Umożliwienie Użytkownikom stworzenia i posiadania Profilu w Serwisie poprzez zarejestrowanie się.

 4. Umożliwienie przechowywania przez Użytkownika Zarejestrowanego Materiału, o ile nie Użytkownik nie łamie tym postanowień Regulaminu.

 5. Umożliwienie Użytkownikom zarejestrowanym korzystania ze Społeczności Portalu, w tym publicznego udostępnienia swych opinii i komentarzy w ramach dyskusji prowadzonych na Forum, publicznego udostępnienia swych opinii i komentarzy odnoszących się do artykułów i wszelkich innych wypowiedzi umieszczonych przez Administratora, jak również udostępniania swoich opinii w ramach Profilu użytkownika w tym także w formie blogu i na tablicy.


4. DOSTĘP


Aby być Użytkownikiem Serwisu albo Zarejestrowanym Użytkownikiem niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do internetu. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu możliwe jest tylko po zarejestrowaniu się. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem zaakceptowania i przestrzegania postanowień Regulaminu. Użytkownikiem portalu może zostać osoba pełnoletnia.


5. REJESTRACJA


5.1. Rejestracja Użytkownika przebiega stopniowo za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.ladymama.pl i skrzynki e-mail Użytkownika. Szczegółowa procedura rejestracji opisana jest na każdym etapie rejestracji. Użytkownik, rejestrując się na Portalu, zakłada swoje Konto, które jest niepowtarzalnym kontem, nadaje sobie nazwę identyfikującą, podaje swój adres e-mail w celu zakończenia procesu rejestracji, a także wybiera hasło dostępu do Konta.

5.2. Użytkownik po zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu przez niego formularza rejestracyjnego otrzymuje dostęp do Serwisu. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych. Wydawca portalu internetowego nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez Administratora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).

5.3. Użytkownicy posiadający swoje Konto w Serwisie mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem pkt. 5.1. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie użytkownik, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem oraz odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich lub pokrewnych oraz innych naruszeń.6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


6.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, postanowieniami Regulaminu, a także normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

 1. nie stosowania jako nazwy Profilu, tytułów, opisów itp. wyrazów wulgarnych, obraźliwych, a także będących nazwą firmy, marki, towaru, usługi oraz każdym innym komercyjnym określeniem,

 2. nie umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, nawołujących do przemocy i dyskryminacji, treści propagujących pornografię oraz nie umieszczania adresów domenowych (linków) do innych stron internetowych propagujących takie treści,

 3. nie umieszczania treści, które mają na celu propagowanie piractwa, łamanie prawa oraz treści upowszechniających wirusy,

 4. działania w sposób, który nie narusza praw autorskich lub praw pokrewnych oraz praw majątkowych osób trzecich, w tym także Administratora i innych Użytkowników Portalu,

 5. nie umieszczania treści komercyjnych i reklamowych, w tym elementów tekstowych i graficznych,

 6. nie podejmowania działań mających na celu zdestabilizowanie funkcjonowania Portalu lub naruszających jego markę, w tym umieszczanie informacji nieprawdziwych lub niezwiązanych z treścią Portalu,

 7. nie umieszczania treści wprowadzających w błąd co do tożsamości autora treści,

 8. przestrzegania zasad współżycia społecznego w internecie, w tym nie umieszczania pustych tematów dyskusji na forum oraz postów, pustych komentarzy i wpisów na blogu i forum,

 9. nie wysyłania wewnętrznych wiadomości do Użytkowników Portalu, które są reklamą towaru, usługi, komercyjnych serwisów internetowych, informacji handlowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.

6.2. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do przechowywania na powierzchni serwerowej udostępnionej przez Administratora w domenie www.ladymama.pl, w ramach Konta Użytkownika, Materiałów graficznych i tekstowych, a także do korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu, w tym z:

 1. umieszczania komentarzy pod artykułami, umieszczania komentarzy na tablicy oraz dodawania komentarzy do postów na Forum i tworzenia nowych postów, o ile ich treść nie łamie postanowień Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa,

 2. komunikowania się z innymi Zarejestrowanymi Użytkownikami za pomocą wiadomości, dodawania innych Zarejestrowanych Użytkowników do listy swoich znajomych,

 3. dodawania artykułów oraz wszelkich przejawów aktywności innych Użytkowników i Administratora do listy „Ulubione” poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” przy danej wypowiedzi,

 4. tworzenia i publikowania swoich wypowiedzi w formie bloga, o ile ich treść nie łamie postanowień Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa,

 5. usuwania niektórych z zamieszczonych przez siebie Materiałów, tj. notek bloga i własnych komentarzy.

6.3. Użytkownik ma prawo do posiadania jednego Konta, a w przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż dany Użytkownik posiada w Serwisie więcej niż jedno, Administrator upoważniony jest do usuniecie niektórych lub wszystkich Kont Użytkownika.

6.4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Materiałów, ani za skutki korzystania przez Użytkowników z tych treści jako porad, informacji lub oferty. Jednak w przypadku gdy Wypowiedzi Użytkownika są przejawem łamania prawa lub postanowień Regulaminu, Administrator może w każdym momencie usunąć takie Wypowiedzi bez ostrzeżenia. Zarejestrowany Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Materiały, które zamieścił w Serwisie. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw tych osób trzecich przez zamieszczenie przez Użytkownika jakiegokolwiek Materiału, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz wszelkich zasądzonych lub ustalonych odszkodowań ustalonych na drodze postępowania sądowego lub ugody.

6.5. Użytkownik, który umieści treści zakazane Regulaminem jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia na wezwanie Administratora. W przypadku gdy Użytkownik odmówi usunięcia wypowiedzi Administrator ma prawo je usunąć samodzielnie, a także zablokować lub usunąć Konto Użytkownika.

6.6. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta.

6.7. Użytkownik umieszczając dany Materiał w Serwisie wyraża zgodę na:

 1. publiczne publikowanie i rozpowszechnianie Materiału w ramach sieci Internet, w tym na Portalu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także poza siecią w formie papierowej,

 2. zapisywania przez Administratora Materiałów w pamięci komputera i bazach danych, zwielokrotnienia Materiałów na każdym nośniku magnetycznym, dysku komputerowym oraz na wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego danych,

 3. wykorzystanie Materiałów w celu promocji i reklamy.

Zgoda ta oznacza, że Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do Materiałów Użytkownika, w tym prawo do sublicencjonowania. Licencja do Materiału udzielania jest Administratorowi w momencie umieszczenia Materiału w Serwisie.

6.8. Czas przechowywanych i umieszczanych na Portalu Materiałów przez Uzykownika oraz ich ilość nie są ograniczone, jednak Administrator zastrzega sobie prawo w przyszłości do wprowadzenia stosownych ograniczeń, w szczególności wynikających ze względów technicznych.

6.9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że część danych umieszczonych przez niego w profilu, w szczególności jego imię, nazwisko, nazwa użytkownika oraz zdjęcie przypisane do Profilu, będzie udostępniona do publicznej wiadomości innych Użytkowników na liście Użytkowników.

6.10. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów zamieszczonych na Portalu oraz szaty graficznej Portalu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności, bez zgody Administratora Portalu, zabronione jest:

1. zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
2. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
3. umieszczanie odesłań do Portalu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
4. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania;
5. dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach.


7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA


7.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za skutki wykorzystania informacji zawartych na Portalu oraz za sposób korzystania z Portalu,

 2. za treść oraz prawdziwość Materiałów umieszczanych i publikowanych przez Użytkowników, w tym treść komentarzy, wpisów na tablicy blogu oraz wiadomości wymienianych przez Użytkowników,

 3. skutki naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich,

 4. skutki działania osób trzecich uprawnionych na podstawie przepisów prawa do dostępu do hasła i danych Użytkownika;

 5. szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika hasła dostępu do Konta Użytkownika osobom trzecim oraz wykorzystania przez nie danych Użytkownika;

 6. utratę całości lub części Materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie spowodowaną awarią sprzętu, działaniem osób trzecich lub usunięciem Materiałów przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu;

 7. zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wynikające z czynników niezależnych od Administratora oraz awarii sprzętu i niedozwolonej ingerencji osób trzecich.

Treści umieszczane przez Administratora w formie artykułów lub każdej innej mają z założenia charakter edukacyjno – informacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności porad medycznych, zawartych na Portalu, należy każdorazowo i bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na Portalu.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

 1. moderowania treści umieszczanych Materiałów lub zablokowania możliwości opublikowania Materiałów, jeśli treść Materiału jest sprzeczna z postanowieniami Regulaminu,

 2. natychmiastowego usunięcia Materiału, jeśli jego treść jest niezgodna z Regulaminem, a w przypadku, gdy Użytkownik ponownie umieści Materiał łamiący postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa Administrator ma prawo do usunięcie Konta Użytkownika bez uprzedniego poinformowania go,

 3. publicznego rozpowszechniania Materiałów udostępnianych przez Zarejestrowanych Użytkowników, w szczególności do cytowania całości lub fragmentu Materiału oraz do przechowywania, rozpowszechniania i kopiowania Materiałów w dowolny sposób, również w celu reklamy Portalu lub Administratora i jego działalności;

 4. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu LadyMama.pl bez uprzedniego informowania Użytkowników.

7.3. Na stronach Portalu mogą być umieszczane przez Administratora linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Administrator nie odpowiada w żadnym zakresie za regulamin, politykę ochrony danych osobowych stosowaną przez właścicieli tych stron oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na tych stronach, ani za skutki wynikające za wykorzystanie informacji i treści przez Użytkowników.


8. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ


8.1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne w związku z korzystaniem z pełnej funkcjonalności Portalu jako Zarejestrowany Użytkownik.

8.2. Administratorem danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników jest Lady Mama Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Doroszewskiego 10/2. Administrator danych gromadzi je i przetwarza w ramach Portalu oraz dba o ich bezpieczeństwo. Użytkownik, dokonując rejestracji w Serwisie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami. Baza danych prowadzona przez Administratora została zgłoszona do Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

8.3. Na mocy obowiązujących przepisów prawa Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, prawo do ich zmiany i żądania ich usunięcia. Poprzez podanie swoich danych w formularzu rejestracyjnym oraz w przypadku ich zmiany, Użytkownik oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

8.4. W celu prawidłowego funkcjonowania Portalu i świadczenia usług na rzecz Użytkowników, Administrator posiada dostęp do informacji na temat adresu IP Użytkownika. Dane te mogą być przekazywane upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Niektóre funkcje Portalu wymagają zainstalowania na komputerze Użytkownika plików tekstowych, zwanych „cookies”, które pozwalają identyfikować Użytkownika w celu umożliwienia mu wykonania niektórych działań.

8.5. Użytkownik, przekazując swoje dane Administratorowi Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie danych oraz Materiałów umieszczanych w Serwisie w celach upublicznienia tych Materiałów i danych osobowych, w calach marketingowych, informacyjnych i statystycznych, a także na otrzymywanie informacji o działalności Administratora oraz informacji handlowej od Administratora i jego partnerów.


9. REKLAMACJE I ZGOSZENIA NARUSZENIA REGULAMINU


9.1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z działalnością Portalu. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres redakcja@ladymama.pl lub listownie na adres: ul. Doroszewskiego 10/2, 80-319 Gdańsk. Administrator udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 21 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

9.2. Zgłoszenia naruszenia Regulaminu można dokonać poprzez powiadomienie Administratora drogą elektroniczną na adres redakcja@ladymama.pl lub poprzez zaznaczenie opcji „Zgłoś” pod Materiałem umieszczonym przez Użytkownika. Administrator rozpatruje zgłoszenia naruszenia regulaminu w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania zgłoszenia.


10. BLOKADA I USUNIĘCIE KONTA


10.1. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Portalu i do usunięcia swojego Konta.

10.2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta czasowo lub na stałe oraz do usunięcia Konta Użytkownika, który łamie postanowienia Regulaminu. Zablokowanie lub Usuniecie Konta odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

10.3. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.


11. ZMIANY I OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU


Regulamin obowiązuje od chwili jego publicznego udostępnienia na łamach Portalu, pod adresem www.ladymama.pl/regulamin. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu w każdej chwili, bez podawania przyczyn. O każdej zmianie w treści Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie informacji na łamach Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami , a zalogowanie się do Serwisu po takim ogłoszeniu jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej treści Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany do niedokonania logowania i powiadomienia o tym fakcie Administratora drogą elektroniczną na adres redakcja@ladymama.pl lub listownie na adres: ul. Doroszewskiego 10/2, 80-319 Gdańsk. Odmowa akceptacji zmian w Regulaminie będzie traktowane jako wypowiedzenie umowy o korzystanie z Portalu i po jego otrzymaniu Administrator usunie Konto Użytkownika.